نظریه های معاصر جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی

تجربه زیسته قربانیان تجا.وز به عنف

تجا.وز به عنف یکی از انواع خشونت جن. سی است که تجربه آن در جامعه ایران به لحاظ شرایط فرهنگی به شکل خاصی تجربه می شود. تجا.وز نوعی از خشونت است که نه تنها بدن را درگیر آسیب می کند، بلکه روان فرد و روان جامعه را نیز دچار آسیب می نماید. فرد متجا.وز خشونت را بر روی روان و بدن فرد حک می کند. پروسه ای که فرد مورد تجا.وز واقع شده طی می کند تا به زندگی یک فرد عادی بازگردد، فرایندی است که طی آن فرد متوجه می شود که خشونت آشکار شده در فرد متجا.وز، امتداد خشونتی است که به طور مستتر در جامعه پنهان است. فرایند درمان شدن، شکایت کردن و به دادگاه رفتن، فرایندی است که فرد را هر روز از زندگی روزمره خود جدا کرده و به انزوا می کشاند. بر اساس تئوری داغ ننگ گافمن فرد با تدابیر مختلفی سعی در پنهان کردن راز خود می کند و از داغ دیدگی به طور آشکار ممانعت به عمل می آورد. در شرایطی که فرد به طور کامل یا محدودی افشا شده باشد، به عنوان فرد داغ دیده تدابیری در جهت رفع اختلال در زندگی روزمره می اندیشد که در مجموع زندگی روزمره یک فرد مورد تجاوز واقع شده برساخته می شود.

در این کار از نظریه داغ ننگ اروینگ گافمن و از روش مطالعه موردی و زندگی پژوهی استفاده شده است. مطالعه موردی همراه با مشارکت بر روی چهار مورد تحقیق انجام شده است که این افراد بر اساس ضرورت های تحقیق از میان دختران مورد تجا.وز واقع شده انتخاب شده اند. این موارد شامل دخترانی هستند که در لحظه وقوع حادثه ازدواج نکرده و دوشیزه بوده اند و بیش از ده سال از حادثه برای آنان نگذشته است. ما در این پایان نامه، دو برهه از زندگی فرد ستمدیده را از هم تفکیک کردیم: برهه تجا.وز و برهه پس از تجا.وز، و نشان دادیم که تجا.وز فرایندی مستمر است که در برهه دوم نیز ادامه می یابد. رخداد تجا.وز و استمرار آن در برهه دوم  خود  نشانه ای است از ساختار متجا.وزانه، مردانه و ستمگرانه زندگی روزمره در ایران که برای اصلاح آن هم سازوکار بازتولید فرهنگی و هم نظام روابط اجتماعی و هم قوانین موجود در نظام حقوقی باید  مورد نقد و بازنگری قرار گیرند.

 

واژگان کلیدی:

تجا.وز به عنف، داغ ننگ، فرد مورد تجا.وز قرار گرفته، زندگی روزمره، تجربه زیسته، زندگی پژوهی، شرایط بحرانی افشاء،

............................................................

 

پ.ن:

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدبا عنوان تجربه قربانیان تجاوز جن. سی این هفته چهارشنبه ۲۰ بهمن ماه در دپارتمان تحصیلات تکمیلی.

نوشته شده توسط شقایق کمالی در ساعت 13:45 | لینک  |